Hero – 3 aktywne etapy
Segment 1B | Pow.: 236 m2 | Pow. działki: 187 m2 Budynek 2D | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 182 m2 Budynek 3A | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 243 m2 Budynek 3B | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 185 m2 Budynek 4C | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 239 m2 Budynek 4D | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 181 m2 Budynek 5A | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 241 m2 Budynek 5B | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 183 m2 Budynek 6C | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 238 m2 Budynek 6D | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 180 m2 Budynek 7A | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 239 m2 Budynek 7B | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 181 m2 Budynek 8C | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 237 m2 Budynek 8D | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 180 m2 Budynek 9A | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 236 m2 Budynek 9B | Pow.: 234 m2 | Pow. działki: 179 m2